ÍÁÕÐËÉÏ-Áíáêïßíùóç ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Áñãïëßäáò: Ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Áñãïëßäáò îåêßíçóáí óÞìåñá 22/6/2020 êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÔÝôáñôç 24/06/2020 äéáãíùóôéêÜ ôåóô áíß÷íåõóçò covid-19 óå áóôõíïìéêïýò ðïõ õðçñåôïýí óôçí Ä.Á. Áñãïëßäáò. Åßíáé ãíùóôü ðùò ïé Áóôõíïìéêïß ôïõ Íïìïý Áñãïëßäáò óÞêùóáí ôï ìåãáëýôåñï âÜñïò ôçò öýëáîçò êáé ôçò åöáñìïãÞò ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ðïõ åðéâëÞèçêáí ôï ôåëåõôáßï äßìçíï ôüóï óôçí äïìÞ ìåôáíáóôþí óôï îåíïäï÷åßï "Ãáëáîßáò" óôï Ðïñôï÷Ýëé êáé ãåíéêÜ óôïí ÄÞìï Åñìéïíßäáò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðåñéïñéóìïý êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí. Ç ¸íùóç ìáò Ý÷ïíôáò ùò ðñùôáñ÷éêü óêïðü ôçí áóöÜëåéá ôùí ìåëþí ôçò êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõò êáôÝèåóå áßôçìá óôç õðåýèõíç éáôñü ôçò êéíçôÞò ìïíÜäáò ôïõ Å.Ï.Ä.Õ. ôçò ÊÏÌÕ Áñãïëßäáò ç ïðïßá áíôáðïêñßèçêå Üìåóá. Åõ÷áñéóôïýìå ôçí Éáôñü êá. ÍÅËÁ Áéêáôåñßíç êáèþò êáé ôï ðñïóùðéêü ôçò êéíçôÞò ìïíÜäáò ãéá ôçí Üøïãç óõíåñãáóßá. ÌÅÍÏÕÌÅ ÁÓÖÁËÅÉÓ. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Μικροί και μεγάλοι, κινδυνεύουν σχεδόν εξίσου από μακρά Covid-19

/

Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών αντιμετωπίζουν σχεδόν παρόμοιο κίνδυνο να εμφανίσουν το σύνδρομο μακράς Covid-19, με συμπτώματα που διαρκούν για αρκετούς μήνες μετά την αρχική λοίμωξη, δείχνει μια νέα μεγάλη γερμανική επιστημονική έρευνα. Έπειτα από νόσηση λόγω κορονοϊού, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για χρόνια ή νεοεμφανιζόμενη νοσηρότητα τόσο στα παιδιά και στους εφήβους όσο και στους ενήλικες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Μάρτιν Ρέσλερ (Roessler) του Πολυτεχνείου της Δρέσδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 12.000 παιδιά και εφήβους και 145.200 ενήλικες που είχαν διαγνωστεί με κορονοϊό, καθώς επίσης για πάνω από 750.000 άτομα χωρίς Covid-19 (η ομάδα ελέγχου για λόγους σύγκρισης).

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που είχαν στο παρελθόν περάσει Covid-19, ήταν 30% πιθανότερο σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους τους να εμφανίσουν διάφορα προβλήματα υγείας τρεις ή περισσότερους μήνες μετά την αρχική λοίμωξη από κορονοϊό. Για τους ενήλικες με Covid-19 η πιθανότητα ήταν 33% μεγαλύτερη για μετα-Covid σύνδρομο.

Τα συχνότερα συμπτώματα της μακράς Covid-19 σε παιδιά και εφήβους ήταν χρόνια κόπωση/εξάντληση, βήχας και πόνοι στο λαιμό ή στο στήθος, ενώ αυξημένη επίσης ήταν η συχνότητα και άλλων συμπτωμάτων (πονοκέφαλοι, πυρετός, πόνοι στην κοιλιά, άγχος, κατάθλιψη). Στους ενήλικες αντίστοιχα τα συχνότερα μετά-Covid συμπτώματα ήταν η συνεχιζόμενη απώλεια όσφρησης/γεύσης, ο πυρετός και η δύσπνοια, ενώ αυξημένη ήταν επίσης η πιθανότητα για βήχα, πόνους στον λαιμό ή στο στήθος, τριχόπτωση, κόπωση/εξάντληση και πονοκεφάλους.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι «τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως το μετα-Covid-19 σύνδρομο δεν μπορεί να αποκλειστεί μεταξύ παιδιών και εφήβων. Μολονότι παιδιά και έφηβοι φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από ό,τι οι ενήλικες, παρόλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν σημαντική πιθανότητα μακράς Covid-19 σε όλες τις ηλικιακές ομάδες».