22 προσλήψεις από την ΑΕΜΥ Α.Ε

/

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 21 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα προσλαμβάνεται ένα άτομο με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 5 «Διαχείριση – Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».