ÍÁÕÐËÉÏ-Áíáêïßíùóç ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Áñãïëßäáò: Ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Áñãïëßäáò îåêßíçóáí óÞìåñá 22/6/2020 êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÔÝôáñôç 24/06/2020 äéáãíùóôéêÜ ôåóô áíß÷íåõóçò covid-19 óå áóôõíïìéêïýò ðïõ õðçñåôïýí óôçí Ä.Á. Áñãïëßäáò. Åßíáé ãíùóôü ðùò ïé Áóôõíïìéêïß ôïõ Íïìïý Áñãïëßäáò óÞêùóáí ôï ìåãáëýôåñï âÜñïò ôçò öýëáîçò êáé ôçò åöáñìïãÞò ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ðïõ åðéâëÞèçêáí ôï ôåëåõôáßï äßìçíï ôüóï óôçí äïìÞ ìåôáíáóôþí óôï îåíïäï÷åßï "Ãáëáîßáò" óôï Ðïñôï÷Ýëé êáé ãåíéêÜ óôïí ÄÞìï Åñìéïíßäáò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðåñéïñéóìïý êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí. Ç ¸íùóç ìáò Ý÷ïíôáò ùò ðñùôáñ÷éêü óêïðü ôçí áóöÜëåéá ôùí ìåëþí ôçò êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõò êáôÝèåóå áßôçìá óôç õðåýèõíç éáôñü ôçò êéíçôÞò ìïíÜäáò ôïõ Å.Ï.Ä.Õ. ôçò ÊÏÌÕ Áñãïëßäáò ç ïðïßá áíôáðïêñßèçêå Üìåóá. Åõ÷áñéóôïýìå ôçí Éáôñü êá. ÍÅËÁ Áéêáôåñßíç êáèþò êáé ôï ðñïóùðéêü ôçò êéíçôÞò ìïíÜäáò ãéá ôçí Üøïãç óõíåñãáóßá. ÌÅÍÏÕÌÅ ÁÓÖÁËÅÉÓ. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

180 νέα κρούσματα, 59 διασωληνωμένοι και 5 θάνατοι στη χώρα μας

/

Εκατόν ογδόντα νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 22 συνδέονται με γνωστές συρροές και 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 13.420, εκ των οποίων το 55,4% είναι άνδρες. Οι 2.419 (18%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 5.789 (43,1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Πενήντα εννέα συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. Δώδεκα (22,2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88,9% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Από τις ΜΕΘ έχουν εξέλθει 173 ασθενείς.

Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και έχουμε 310 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 112 (36,7%) ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Πώς κατανέμονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού

Από τα 180 επιπλέον κρούσματα που δηλώθηκαν σήμερα, τα 157 είναι εγχώρια κρούσματα και τα 22 συνδέονται με γνωστές συρροές.

Αναλυτικότερα:

– 21 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

– 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

– 102 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 8 συνδέονται με συρροές, ενώ 3 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων  3 συνδέονται με συρροή

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, όλα συνδεόμενα με το  ΚΦΠΜ Μόριας

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας, όλα συνδεόμενα με συρροή

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με συρροή

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

– 2 κρούσματα στην  Π.Ε. Εύβοιας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

– 2 κρούσματα στην  Π.Ε. Χαλκιδικής

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. ‘Αρτας

– 1 κρούσμα στην  Π.Ε. Αχαΐας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηρακλείου

– 1 κρούσμα στην  Π.Ε. Καστοριάς

3 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση