ÍÁÕÐËÉÏ-Áíáêïßíùóç ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Áñãïëßäáò: Ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Áñãïëßäáò îåêßíçóáí óÞìåñá 22/6/2020 êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÔÝôáñôç 24/06/2020 äéáãíùóôéêÜ ôåóô áíß÷íåõóçò covid-19 óå áóôõíïìéêïýò ðïõ õðçñåôïýí óôçí Ä.Á. Áñãïëßäáò. Åßíáé ãíùóôü ðùò ïé Áóôõíïìéêïß ôïõ Íïìïý Áñãïëßäáò óÞêùóáí ôï ìåãáëýôåñï âÜñïò ôçò öýëáîçò êáé ôçò åöáñìïãÞò ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ðïõ åðéâëÞèçêáí ôï ôåëåõôáßï äßìçíï ôüóï óôçí äïìÞ ìåôáíáóôþí óôï îåíïäï÷åßï "Ãáëáîßáò" óôï Ðïñôï÷Ýëé êáé ãåíéêÜ óôïí ÄÞìï Åñìéïíßäáò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðåñéïñéóìïý êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí. Ç ¸íùóç ìáò Ý÷ïíôáò ùò ðñùôáñ÷éêü óêïðü ôçí áóöÜëåéá ôùí ìåëþí ôçò êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõò êáôÝèåóå áßôçìá óôç õðåýèõíç éáôñü ôçò êéíçôÞò ìïíÜäáò ôïõ Å.Ï.Ä.Õ. ôçò ÊÏÌÕ Áñãïëßäáò ç ïðïßá áíôáðïêñßèçêå Üìåóá. Åõ÷áñéóôïýìå ôçí Éáôñü êá. ÍÅËÁ Áéêáôåñßíç êáèþò êáé ôï ðñïóùðéêü ôçò êéíçôÞò ìïíÜäáò ãéá ôçí Üøïãç óõíåñãáóßá. ÌÅÍÏÕÌÅ ÁÓÖÁËÅÉÓ. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Κορονοϊός: 204 κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ – Πέντε νέοι θάνατοι – Η κατανομή των κρουσμάτων

/

Διακόσια τέσσερα (204) νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ο ΕΟΔΥ, εκ των οποίων τα 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 6.381, εκ των οποίων το 55.0% αφορά άνδρες.

Τα 1.557 (24.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.110 (48.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων:

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων:

– 12 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

– 11 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο,

– 64 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής ,

– 37 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα 5 εκ των οποίων σχετίζονται με συρροή σε Οίκο Φροντίδας Ηλικιωμένων,

– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αχαΐας,

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Δωδεκανήσου,

– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Εύβοιας,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύνθου,

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας,

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας,

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας,

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κοζάνης,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορίνθου,

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων,

– 12 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας,

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου,

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας,

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ξάνθης,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πιερίας,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πέλλας,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ροδόπης,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σερρών,

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων,

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου,

– 12 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση.

Είκοσι δύο συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. Εφτά (31.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 54.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Εκατόν τριάντα έξι ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 221 θανάτους συνολικά στη χώρα. Εβδομήντα πέντε (33.9%) ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 95.9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.