Αύξηση πωλήσεων 7% το 2019 για την εταιρεία Logismos Α.Ε

Σε 2,563 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Logismos Α.Ε, Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής το 2019 έναντι 2,386 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 7%. Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων χωρίς τις αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανήλθαν σε 665,4 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2018 που ήταν 645,6 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημία 210,1 χιλ. ευρώ έναντι κέρδους 37,7 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία στη χρήση 2019 έχει επιβαρυνθεί με έκτακτες απομειώσεις ποσού 170,1 χιλ. ευρώ